7. kolovoza 2018.

Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 22. Statuta Skupština Hrvatskog društva tumača i prevoditelja znakovnog jezika gluhih na sjednici održanoj 28.09.2016. donijela je Statut Hrvatskog društva stručnih komunikacijskih posrednika znakovnog jezika gluhih:

 

STATUT
HRVATSKOG DRUŠTVA STRUČNIH KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA ZA GLUHE OSOBE

 

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge, o zastupanju, izgledu pečata, području djelovanja, o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada udruge, o članstvu i članarini, pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova, o unutarnjem ustrojstvu, o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja, postupku likvidacije u slučaju prestanka postojanja Udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, izboru i opozivu likvidatora, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

Članak 2.

(1) Naziv Društva je: Hrvatsko društvo stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe (u daljnjem tekstu: Društvo)
Skraćeni naziv Društva je: Stručni komunikacijski posrednici za gluhe osobe.
Naziv Društva na engleskom je: National Association of Croatian Sign Language Interpreters.

(2)Društvo djeluje na području Hrvatske, a sjedište mu je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Predsjednik.

Članak 3.

Hrvatsko društvo stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe je društvo registrirano pri Gradskom uredu za opću upravu. Hrvatsko društvo stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Društvo ima pečat. Pečat Društva je okruglog oblika i promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Hrvatsko društvo stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe.

Članak 5.

Društvo zastupaju Predsjednik i dva člana Izvršnog odbora. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 6.

Hrvatsko društvo stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe je društvo u koje se učlanjuju tumači i prevoditelji sa područja Republike Hrvatske, koji su prošli Osnovni ili Uvodni seminar znakovnog jezika.

Članak 7.

Društvo se može učlanjivati u srodna društva, koja djeluju na promicanju različitih oblika komunikacija, a radi prevladavanja socijalnih i ostalih barijera te zaštite ljudskih prava. Društvo se, također, učlanjuje u regionalne, europske i međunarodne organizacije radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i razmjene iskustava, a sve u cilju kvalitetnije socijalne integracije gluhih i nagluhih osoba.

Članak 8.

U Društvu nije dozvoljena rasna, nacionalna, spolna, vjerska i politička diskriminacija te kršenje sloboda i prava čovjeka.

Članak 9.

Javnost rada je osigurana putem pisanih materijala, javnih skupova i sredstvima javnog priopćavanja.

2. CILJEVI, PODRUČJEDJELOVANJA SUKLADNOCILJEVIMA, DJELATNOSTI 

Članak 10.

Osnovna djelatnost Društva usmjerena je na pružanje socijalnih usluga posredovanja među korisnicima hrvatskog znakovnog jezika i ostalih sustava komunikacije, te korisnika govornog jezika (čujućih osoba), razvoj, podučavanje znakovnog jezika i ostalih specifičnih oblika komunikacije, a radi prevladavanja socijalnih i ostalih teškoća nastalih kod tih osoba kao posljedica oštećenja sluha.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području ljudskih prava i zaštite zdravlja.

Sukladno s tim Društvo obavlja djelatnosti:

– usklađuje i usmjerava djelatnosti i predlaže aktivnosti od interesa za što potpuniju komunikaciju gluhih osoba sa širom socijalnom sredinom
– provodi edukaciju
– prati i proučava razvitak dostignuća na području školovanja novih tumača i prevoditelja
– uspostavlja kodeks etike tumača i prevoditelja
– utvrđuje kriterije za rangiranje i napredovanje tumača i prevoditelja

Članak 11.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

– pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim, izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
– putem medija.

3.ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 12.

(1) Član Hrvatskog društva stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe može biti punoljetna, čujuća ili gluha osoba koja usvaja ciljeve i zadatke Društva te Statut, i koja nije pod istragom, niti kažnjavana zbog krivičnih djela.

(2) Članicom Hrvatskog društva stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe mogu postati registrirane Udruge sa istim sadržajem koje djeluju na području Republike Hrvatske.

(2) Članom Društva može postati osoba koja je uspješno položila ispit znanja iz znakovnog jezika gluhih prema Programu edukacije tumača i prevoditelja Društva, pred stručnom komisijom i osoba koja ima pet godina iskustva u obavljanju posla stručnog komunikacijskog posrednika.

Članak 13.

(1) Članovi se upisuju u Registar članova koji vodi Predsjednik.
(2) Registar članova sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju
(OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, te datumu prestanka članstva u udruzi.
(3) Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
(4) Članovi plaćaju članarinu u iznosu koji utvrdi Izvršni odbor Društva.

Članak 14.

Prava i dužnosti članova su:

– birati i biti birani u tijela upravljanja Društva
– sudjelovati u radu tijela Društva
– davati prijedloge za kvalitetniji rad Društva
– da se pridržavaju Statuta Društva
– da provode odluke tijela Društva
– da čuvaju interese i ugled Društva
– da redovno plaća članarinu
– da poštuju Kodeks etike stručnih komunikacijskih posrednika

Članak 15.

Članstvo u Društvu prestaje:

– na osobni zahtjev
– isključenjem zbog aktivnosti suprotnih kodeksu ponašanja stručnih komunikacijskih posrednika i ukupne djelatnosti Društva
– u slučaju smrti člana
– izričitim istupanjem u pismenom obliku
– isključenjem iz Društva na određeno ili neodređeno vrijeme, a radi štete nanesene ugledu ostalih članova i Društva
– neplaćanjem članarine u roku od 3 mjeseca od početka kalendarske godine

Članak 16.

(1) Odluku o članstvu donosi Povjerenik za prijem novih članova, temeljem kriterija sukladno Statutu, a Odluku o isključivanju iz članstva donosi Izvršni odbor.

4. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 17.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove. Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

5. TIJELA DRUŠTVA 

Članak 18.

Tijela Društva su:

– Skupština
– Izvršni odbor
– Nadzorni odbor
– Predsjednik/ca
– Stegovna komisija
– (Stručna komisija za znakovni jezik)

SKUPŠTINA DRUŠTVA 

Članak 19.

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom.

(2) Skupštinu sačinjavaju stručni komunikacijski posrednici s područja Republike Hrvatske.

Članak 20.

(1) Skupština može bit redovita, izborna i izvanredna.

(2) Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u dvije godine, dok se izborna sjednica skupštine održava svake četiri godine.

(3) Sjednice Skupštine saziva Izvršni odbor. U odluci o sazivanju Skupštine Izvršni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

(4) Izvršni odbor je dužan sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje 2/3 članova Skupštine ili Nadzorni odbor Društva. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

(5) Ako Izvršni odbor ne sazove sjednicu skupštine u roku od 60 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

(6) U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.

Članak 21.

(1)Skupštini predsjedava predsjednik Društva.

(2) U slučaju odsutnosti predsjednika Društva, Skupština javnim glasovanjem imenuje osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se čuva u arhivi Društva.

Članak 24.

(1) Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Društva, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

(2) Mandat izabranih članova traje četiri godine.

Članak 22.

Skupština Društva obavlja ove poslove:

– utvrđuje politiku razvitka Društva
– donosi i mijenja Statut Društva
– usvaja Kodeks i pravila
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
– usvaja godišnje financijsko izvješće,
– donosi i mijenja Program rada
– donosi druge akte i odluke važne za rad Društva
– usvaja odluke Izvršnog odbora
– bira i razrješuje dužnosti članove Nadzornog odbora, Izvršnog odbora i Stručne komisije
– bira i razrješuje dužnosti predsjednika Društva
– usvaja Pravilnik o naknadi tumačima
– odlučuje o prestanku rada Društva
– obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK

Članak 23.

Predsjednik/ca Društva obavlja slijedeće poslove:

– predstavlja i zastupa Društvo;
– vodi brigu o mreži stručnih komunikacijskih posrednika, te o kvaliteti rada komisija;
– predlaže izmjene i dopune Statuta, pojedinih zakona vezanih za problematiku koja je od važnosti za djelatnost Društva;
– sudjeluje u radu tijela i Komisija Društva, te ostalih lokalnih i državnih institucija;
– brine o ugledu i promidžbi kvalitete rada Društva;
– informira javnost o aktivnostima Društva.

Članak 24.

Predsjednika/cu bira Skupština, na mandat od četiri godine.

IZVRŠNI ODBOR 

Članak 25.

(1) Izvršni odbor je izvršno tijelo Društva koje obavlja poslove i zadatke između dviju sjednica Skupštine.

(2) Izvršni odbor bira Skupština na mandat od 4. godine.Članovi Izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti, a za svoj rad odgovaraju Predsjedniku/ci i Skupštini.

(3) Izvršni odbor čine tri člana:

– Predsjednik Društva i dva člana na prijedlog predsjednika.

Članak 26.

(1) Izvršni odbor obavlja ove poslove:

– Izvršni odbor vodi tekući i operativni dio poslova Društva
– predlaže članove Stručne komisije
– imenuje tročlanu komisiju za provjeru znanja
– prijem novih članova
– predlaže izmjene i dopune Statuta i ostalih akata Društva
– utvrđuje Registar stručnih komunikacijskih posrednika za cijelu Republiku Hrvatsku
– donosi Pravilnik o naknadi tumačima
– razmatra i usvaja izvješća o radu Društva
– daje smjernice za rad Društva
– osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke.

(2) Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Društva, a odluke se donose većinom glasova članova Izvršnog odbora.

(3) U svom radu je samostalan, s tim da je dužan poštivati globalno prihvaćen Program Društva. Za specifična područja aktivnosti imenuje komisije.

NADZORNI ODBOR 

Članak 27.

Nadzorni odbor utvrđuje da je li djelatnost Društva u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.

Članak 28.

(1) Nadzorni odbor čine tri člana.

(2) Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članak 29.

(1) Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.

(2) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

STEGOVNA KOMISIJA 

Članak 30.

Stegovna komisija Društva je tijelo koje odlučuje o disciplinskoj odgovornosti članova, provodi stegovne postupke u prvom stupnju.

Članak 31.

(1) Stegovni postupak provodi Stegovna komisija, sastavljena od tri člana, koje bira i opoziva Skupština.

(2) Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 3/10 članova.

(3) Mandat članova Stegovne komisije traje četiri godine.

(4) U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

– opomena
– privremena kaznena mjera Odluke se donose većinom od ukupnog broja članova Stegovne komisije.

Članak 32.

(1) Članovi Stegovne komisije ne mogu biti ujedno članovi drugih tijela Skupštine.

(2) Stegovna komisija za svoj rad i djelovanje odgovara Skupštini.

(3) Stegovna komisija podnosi izvješće Skupštini po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Članak 33.

(1) Protiv odluke Stegovne komisije može se u roku od 15 dana, računajući od dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini.

(2) Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave.

STRUČNA KOMISIJA 

Članak 33.

Stručna komisija je tijelo koje vodi brigu o kvalitetnom razvoju hrvatskoga znakovnog jezika i ostalih sustava komunikacije na području Republike Hrvatske, ocjenjuje i sudjeluje u verifikaciji stručnih komunikacijskih posrednika. Sudjeluje u izradi Projekata i predlaže ih Predsjedniku, Izvršnom odboru i Skupštini.

Članak 34.

Stručnu komisiju čini pet članova:

– voditelj
– član
– stalni sudski tumač
– predstavnici gluhih – 1 osoba
– predstavnik Edukacijsko
– rehabilitacijskog fakulteta
– predstavnik ustanove za obrazovanje odraslih osoba
– Adiutor

Članak 35.

(1) Stručnu komisiju bira Skupština na mandat od četiri godine.

(2) Sjednice Stručne komisije saziva Voditelj, a odluke se donose većinom glasova članova Stručne komisije.

6. IMOVINA I MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE 

Članak 36.

(1) Sredstva za rad Društva sastoje se od:

– novčanih sredstava
– pokretne i nepokretne imovine
– vrijednosnih papira.

(2) Izvori financiranja Društva su:
– sredstva lokalnog i državnog proračuna, temeljem javljanja na javne natječaje i temeljem zakona
– sredstva članarine
– prihodi od nakladničkih djelatnosti, seminara, tečajeva
– ostali prihodi u skladu sa zakonom.

Članak 37.

Financijsko poslovanje vodi se u skladu sa zakonom o računovodstvu i financijama. Ako Skupština iz objektivnih razloga ne donese financijski plan prije proteka godine, Izvršni odbor može donijeti odluku o privremenom financijskom planu. Izvršni odbor može izvršiti u toku poslovne godine izmjene financijskog plana u granicama ovlasti od strane Skupštine.

7. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA 

Članak 38.

(1) Društvo prestaje s radom kada se ispune zakonom propisane pretpostavke ili odlukom Skupštine Društva.

(2) Odluka o prestanku rada Društva donosi se većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Društva.

(3) U slučaju prestanka rada Društva preostala imovina će pripasti nekoj udruzi ili ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve

(4) Novčana sredstva će se upotrijebiti za podmirenje dospjelih obveza Društva, a o preostalim sredstvima odluku donosi Skupština.

(5) Ako je Društvo primilo financijska sredstva iz proračuna ili drugih javnih izvora, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će se u proračun iz kojeg su financijska sredstva dodijeljena.

Članak 39.

Izbor i opoziv likvidatora

(1) Likvidator je fizička ili pravna osoba koju bira i opoziva Skupština Društva u skladu s odredbama Statuta Društva.

(2) Pokretanjem postupka likvidacije Društva prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje Društva.

(3) Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga.

(4) Likvidator likvidaciju Društva provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

(5) Likvidator može biti opozvan iz razloga zbog kojih se može razriješiti i pojedini član Izvršnog odbora.

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Statut Društva donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine. Članak 41. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva. Tumačenje drugih akata Društva daje Predsjednik Društva.

U Zagrebu,28.09.2015. godine.

PREDSJEDNICA DRUŠTVA Mirjana Juriša, prof.def.